Afschrift van adoptieakte

De adoptieakte wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest. De akte vermeldt:

 • de naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de adoptanten alsook van de geadopteerde;
 • de nieuwe naam en, in voorkomend geval, de nieuwe voornaam van de geadopteerde na de adoptie;
 • de soort van adoptie: gewone of volle adoptie;
 • in voorkomend geval, de datum van de erkenning van de buitenlandse adoptie door de federale centrale autoriteit.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van adoptie wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde);
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • erfgenamen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Hoe aanvragen?

 • Je kan een afschrift van een akte van adoptie aanvragen in de gemeente waar de erkenning werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
 • Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte hier online aanvragenhttps://hoeilaart.egovflow.be/new/BS-100-A.

Wat mee te nemen?

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart.

Contact en openingsuren

Dienst Burgerzaken
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 50
E-mailadres: 
burgerzaken [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00 en van 16:00 tot 19:30
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren