Geluidsnormen en -metingen

De geluidsnormen, die op 1 januari 2013 in heel Vlaanderen werden ingevoerd, gelden voor alle publiek toegankelijke plaatsen/evenementen waar er elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Ze kwamen er uit bezorgdheid over het toenemende aantal gevallen van permanente gehoorschade, vooral bij jongeren.

Drie verschillende categorieën

De geluidsnormen vormen een onderdeel van de VLAREM-wetgeving (Vlaamse decreten over het milieu), die het geluidsniveau op evenementen en plaatsen met muziek (cafés e.d.) regelt. Deze regelgeving werkt met verschillende ‘plafonds’. Zo kan je als organisator of uitbater aangeven wat je als bovengrens wil hanteren, op maat van jouw situatie. Hoe hoger je geluidsvolume is, hoe meer flankerende maatregelen (aanbieden oordopjes e.d.) je wel dient te nemen.

Als organisator/uitbater maak je een keuze tussen 3 categorieën, afhankelijk van je situatie:

 • Categorie 1 gaat tot een maximaal geluidsniveau van 85dB(A). Deze categorie is vooral bedoeld voor een ‘stil’ jeugdhuis of café, waar er enkel achtergrondmuziek wordt gespeeld. Als je deze categorie verkiest, moet je niets doen. Uitzonderingen zijn wel mogelijk.
 • Categorie 2 gaat tot een maximaal geluidsniveau van 95dB(A), waarbij meten verplicht is maar registeren niet. Een geluidsbegrenzer die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is gelijkwaardig aan de verplichting tot meten en/of registreren. Deze categorie is bedoeld voor jeugdhuizen of inrichtingen die af en toe luider willen gaan. Uitzonderingen zijn ook mogelijk.
 • Voor categorie 3 geldt een maximaal geluidsniveau van 100dB(A), ter hoogte van de mengtafel gemeten over een periode van 1 uur. Deze categorie is bedoeld voor inrichtingen die op permanente basis fuiven of concerten organiseren.

Geluidsmetingen op jouw activiteit

Afhankelijk van jouw categorie (of de uitzondering waarin je thuishoort bij een bepaalde activiteit), ben je als organisatie verantwoordelijk voor het meten van het geluidsniveau tijdens jouw activiteit. Op die manier controleer je zelf of je binnen het wettelijke geluidsniveau aan het werken bent.

De wetgeving zegt dat je hiervoor altijd een representatieve meetplaats moet gebruiken. Dat wil zeggen dat je best niet gaat meten vlak bij de geluidsbron of tegen het plafond (geluidreflectie mogelijk). Logischer is om centraal te meten, naar de geluidsinstallatie toe, op 1,5 tot 2 meter hoogte (bij concerten – aan de mengtafel).

Mogelijke uitzonderingen

In categorie 1
Het college van burgemeester en schepenen kan in een aantal gevallen voor deze muziekactiviteiten een maximaal geluidsniveau = 95 dB(A) LAeq,15min  (=categorie 2) of = 100 dB(A) LAeq,60min (=categorie 3) toelaten. Dat kan:

 • maximaal 12 keer per jaar en
 • maximaal 2 keer per maand en
 • het totaal aantal dagen mag maximaal 24 kalenderdagen zijn

In categorie 2
Het college van burgemeester en schepenen kan in een aantal gevallen voor deze muziekactiviteiten een maximaal geluidsniveau = 100 dB(A) LAeq,60min  (= categorie 3) toelaten voor:

Korte muziekactiviteiten (bijvoorbeeld een concert) die:

 • maximaal 3 uur duren
 • en plaatsvinden tussen 12 uur ’s middags en 24 uur ’s nachts
 • en dat gedurende één periode per dag.

Bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een fuif) die:

 • langer dan 3 uur duren
 • en maximaal 12 keer per jaar plaatsvinden
 • en maximaal 2 keer per maand
 • en in totaal maximaal 24 kalenderdagen omvatten.

En wat met een activiteit in openlucht?

Indien jouw activiteit buiten plaats vindt, val je automatisch in categorie 1 (= 85 dB(A) LAeq,15min gemeten op de plaats waar de bezoekers van jouw activiteit zich bevinden).

De organisatie kan wel een uitzondering vragen aan het college van burgemeester en schepenen om in categorie 2 of 3 te vallen. Het college kan daarnaast ook strengere normen opleggen voor geluidsniveau in de omgeving van de activiteit.

Controle

Het niet respecteren van de geluidsniveaus valt onder de milieumisdrijven en kan dus aanzien worden als een milieu-inbreuk. Op jouw activiteit kan er een controle worden gedaan door een bevoegde ambtenaar of politieagent, die het geluidsniveau kan nagaan e.d. Als er inbreuken worden vastgesteld, kan je strafrechtelijk of administratief vervolgd worden.

Organisator vs. uitbater

Ben je een uitbater? Dan moet je zorgen dat je in regel bent met je juiste vergunning. Opgelet, jij bent als uitbater verantwoordelijk voor het aanvragen van een milieuvergunning (catgorie 3) of een melding (categorie 2) bij het college van burgemeester en schepenen (zie tabel hierboven).

Ben je organisator? Dan moet je zorgen dat je je informeert bij de uitbater onder welke categorie zijn inrichting valt. Als jij als organisator een uitzondering nodig hebt, moet je die zelf aanvragen bij het college.

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid die aangeeft hoe sterk (‘hard’) geluid is. Ze is afgeleid van de decibel (dB), maar deze eenheid is aangepast aan de eigenschappen van het menselijke oor. Lage tonen worden door het menselijke oor als ‘zachter’ waargenomen. Hoge geluiden ervaren mensenoren dan weer als luider. Geluidsmetingen in dB(A) houden dan ook rekening met deze eigenschappen van het menselijke oor. Er zijn naast metingen in de A weging ook metingen in B, C of D, maar deze zijn niet van toepassing in de nieuwe normen.

Wat betekent LAeq,15min  en LAeq,60min?

Dit staat voor het equivalent geluidsdrukniveau. De ‘L’ staat voor het geluidsdrukniveau (hoe ‘luid’ of hoe ‘stil’ is het geluid), die gemeten wordt in de ‘A-weging’ (zie andere kader). Het equivalent betekent dat de metingen kunnen gebeuren over een kwartier tijd, of over een uur tijd. Dit omdat tijdens optredens of fuiven zachtere passages afgewisseld worden met stevigere passages. Om een goed beeld te krijgen van het geheel wordt er dus een gemiddelde gemaakt, over een bepaalde tijdsspanne.

Meer informatie: https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten

Meer info?

Milieudienst

02 658 28 75

Jan van Ruusbroecpark
Hoeilaart 1560
België
Wegbeschrijving
Telefoon
02 658 28 75
E-mailadres
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren