Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling

Wat?

De gemeente heft een belasting op de niet-bebouwde percelen die op 1 januari van het belastingjaar deel uitmaken van een niet-vervallen verkaveling en/of niet-vervallen omgeving voor het verkavelen van gronden.

Bedrag?

 • 20 euro per strekkende meter van het perceel palende aan de weg, met een minimum van 400 euro per perceel.
 • Voor de percelen die aan meer dan één weg gelegen zijn, wordt uitsluitend de grootste lengte in aanmerking genomen.
 • Het aantal meters wordt naar boven afgerond.

Worden vrijgesteld:

Worden onder meer in volgende gevallen vrijgesteld van deze belasting:

 • De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt enkel gedurende de 5 kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Ze geldt gedurende de 5 dienstjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingsverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is.
  Indien de eigenaar minderjarig is op het ogenblik van de verwerving van het goed, wordt de vrijstellingstermijn op 10 kalenderjaren gebracht.
  Indien echter de eigendom aan de minderjarige werd overgedragen door de ouders en de ouders al genoten van de vrijstelling, wordt geen nieuwe vrijstelling toegekend aan de minderjarige eigenaar.
 • De ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. Deze vrijstelling geldt enkel gedurende de 10 kalenderjaren die volgen op de verwerving van het goed. Zij geldt gedurende de 10 kalenderjaren die volgen op de inwerkingtreding van de belastingsverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds verworven is.

Cumulatie van deze twee gevallen is soms mogelijk.
Alle situaties waarin je vrijgesteld kan worden, worden beschreven in het belastingreglement. Raadpleeg dat reglement voor meer informatie.

Hoe betalen? Hoe vrijstelling aanvragen?

 • Op basis van de inlichtingen die ze krijgen van de dienst Omgeving, maakt de financiële dienst de aanslagbiljetten op en verstuurt ze met de post. Ze voegen er ook het aanvraagformulier voor een vrijstelling bij.
 • Betalen kan per overschrijving of contant bij de financieel beheerder.
 • Als je meent in aanmerking te komen voor een vrijstelling, gebruik dan het bijgevoegde formulier om een vrijstelling aan te vragen. Je kan dat formulier ook hier downloaden.
  Het bewijs dat je eigenaar bent van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed (attest van enig onroerend bezit) kan je bekomen bij het registratiekantoor van de FOD Financiën.
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 60
E-mailadres: 
financien [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren