Het bestuur

College en vast bureau

Samenstelling, bevoegdheden, werking en besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Gemeenteraad

Samenstelling, werking, data, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de gemeenteraad. Gemeenteraadscommissies.

OCMW-raad

Samenstelling, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Participatie

Adviesraden, openbaarheid van bestuur, inzagerecht, klachten, vergaderkalender, ...

Communicatiekanalen

De kanalen die gemeente en OCMW Hoelaart inzetten om te communiceren met de Hoeilanders.

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, beslissingen en openbare onderzoeken die wettelijk verplicht in de gemeente bekend gemaakt worden moeten.

Financiële beleidsrapporten

Wat wil Hoeilaart de komende jaren bereiken? Wat gaan we daar concreet elk jaar voor doen? En met welke financiële middelen?

Specifieke beleidsplannen

Klimaatactieplan, Horecabeleidsplan, Strategisch plan Toerisme, Sportbeleidsplan.