Een klimaatactieplan voor Hoeilaart

Op 25 juni 2014 ondertekende de gemeente Hoeilaart het Burgemeestersconvenant. Hiermee gaf ze aan dat ze een klimaatbeleid wil voeren dat aanzet tot minder energiegebruik op haar grondgebied en wil meewerken aan het beperken van de opwarming van de aarde en het leefbaar houden van onze planeet voor toekomstige generaties. Hoe ze dat concreet wil doen, wordt beschreven in het gemeentelijk Klimaatactieplan, dat op maandag 23 november 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) is een initiatief van de Europese Commissie. Overal in Europa engageren gemeenten en steden die het convenant ondertekenen, zich om tegen 2020 hun CO2-uitstoot ten opzichte van 2011 met minstens 20 % terug te dringen. Zo ook Hoeilaart. Als lokale overheid staat de gemeente dicht bij de bevolking en kan ze een cruciale rol spelen bij het afremmen van de klimaatsverandering en het stimuleren van een mentaliteitsverandering.

Om dat doel te bereiken heeft de gemeente een Klimaatactieplan opgesteld, dat de leidraad zal zijn voor het klimaatbeleid van de komende vier jaar en de aanzet moet zijn van een langetermijnbeleid om te evolueren naar een klimaatneutrale gemeente.

Nulmeting

De CO2-meting die in 2011 gebeurde, vormt het uitgangspunt. Daaraan worden de doelstellingen die de gemeente wil bereiken, afgetoetst. Uit die meting blijkt dat in Hoeilaart 39.316 ton CO2 werd uitgestoten. Hiervan namen de huishoudens 51,03 % voor hun rekening, het transport 30,98 %, de gemeente 3,35 %, de landbouw 1,53 % en de industrie 1,10 %. Scholen, kantoren, handelszaken, horeca en zorgsector stootten samen 12,01 % van de CO2 in Hoeilaart uit.

De Ring O en de spoorweg werden bewust uit de metingen gehouden omdat het gemeentelijk beleid daar geen rechtstreekse invloed kan op uitoefenen.

Wat wil Hoeilaart concreet doen?

Om te beginnen wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente engageert zich om haar eigen energiegebruik met 20 % te verminderen. Dat wil ze doen door bij nieuwbouw voor de energiezuinigste opties te kiezen, bestaande gebouwen energiezuiniger te maken, hernieuwbare energie te gebruiken en rationeel energieverbruik te promoten onder het gemeentepersoneel en tijdens evenementen. Bij het nemen van beslissingen wordt de weerslag van de verschillende opties op het energieverbruik onderzocht en als criterium bij de keuze gehanteerd.

De huishoudens worden met een zeer uitgebreide, nieuwe premie voor energiezuinige nieuwbouw en renovaties ondersteund. Ook voor installaties om hernieuwbare energie op te wekken, kunnen de bewoners van de gemeente een premie krijgen. De gemeente zal hen ook stimuleren met informatiecampagnes rond het nut van dergelijke investeringen en het nut van energie-efficiënte toestellen, verlichting, afvalverwerking, consumptie …

Door wandelen en fietsen, het gebruik van elektrische voertuigen, carpoolen en het openbaar vervoer aan te moedigen, hoopt de gemeente de CO2-uitstoot die voortvloeit uit verplaatsingen in Hoeilaart, met de helft terug te dringen. Ook scholen en bedrijven zullen bij hun inspanningen door de gemeente begeleid worden.

Vooral belangrijk is dat alle inwoners van Hoeilaart de klimaat-klik maken. Dat ze automatisch bij hun aankopen gaan nadenken over het energieverbruik dat eraan verbonden is, dat ze hun woning energiezuinig maken, binnen Hoeilaart te voet of met de fiets gaan, samen naar de match op verplaatsing rijden, met de fiets of het openbaar vervoer pendelen, herbruikbare bekers gebruiken tijdens fuiven, … kortom dat iedereen bewust met energie omgaat.

Het klimaatactieplan van Hoeilaart is een zeer ambitieus plan. Het gemeentebestuur wil tegen 2020 de CO2-uitstoot in Hoeilaart met 20,52 % verminderen en hoopt dat samen met alle Hoeilanders te kunnen realiseren!

 

Contact en openingsuren

Milieudienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 75
E-mailadres: 
milieu [at] hoeilaart.be
Alle diensten van gemeente en OCMW werken momenteel achter gesloten deuren. Ze blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar. Je kan op afspraak terecht bij de dienst Burgerzaken (tel. 02 658 28 50) en het Sociaal Huis (tel. 02 658 28 68). Met de dienst Omgeving (tel. 02 658 28 71) kan je een afspraak maken om een openbaar onderzoek in te kijken.

Vertel het verder