Hoeilaart gaat gerichter stimuleren

(Toelichting bij gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019)

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Hoeilaart keurden zopas het meerjarenplan 2020-2025 goed. Met dit plan koos lokaal bestuur Hoeilaart er bewust voor om onder meer een aantal premiebudgetten te heroriënteren. Premies zijn immers instrumenten om welbepaalde beleidsdoelstellingen te bereiken. Ze worden best beperkt in tijd zodat het bestuur de mogelijkheid heeft om zijn middelen bij te sturen in functie van de veranderende noden.

Volgende budgetten worden anders ingezet:

- De bouw- en renovatiepremie voor energiezuinige woningen en de premie voor energiescans die de voorbije vier jaar werden toegekend, hebben ongetwijfeld een heel aantal Hoeilanders er bewust van gemaakt dat investeren in duurzaamheid loont. De vraag of de Hoeilanders zonder deze premies dergelijke investeringen niet zouden gemaakt hebben, blijft echter onbeantwoord. Hoeveel CO2 er precies werd teruggedrongen, is eveneens moeilijk te becijferen.

Ter vervanging van deze premies wordt in het meerjarenplan jaarlijks 50.000 euro voorzien om samen met de milieuraad nieuwe, gerichte en beter meetbare acties op touw te zetten om de Hoeilanders te betrekken in de strijd tegen de klimaatverandering en bij de uitvoering van het klimaatactieplan.

De aanvragen voor de bouw- en renovatiepremie kunnen nog tot en met 29 februari 2020 ingediend worden. De aanvragen moeten vergezeld zijn van de facturen en de betalingsbewijzen. De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar. Het aanvraagformulier is hier te vinden.

- Ook de resultaten van de starterspremie bleken moeilijk in te schatten. Samen met de Raad voor Lokale Economie zal een nieuwe ondersteuningsmaatregel voor ondernemers uitgewerkt worden. De premie Kernwinkelgebied blijft behouden.

- De premie voor de aanleg van een voetpad werd de laatste vijf jaar slechts achtmaal, de laatste twee jaar slechts tweemaal aangevraagd en wordt afgeschaft.

- Voor de organisatie van evenementen wordt een gelijke, eerlijke basisfinanciering voorzien en een beroep gedaan op organiserende vrijwilligerscomités en sponsors die in Hoeilaart geloven.

Contact en openingsuren

Secretariaat
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 40
E-mailadres: 
secretariaat [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder