Modernisering en reorganisatie van de Koldamsite

De jeugd- en sportinfrastructuur van Hoeilaart is aan vernieuwing en uitbreiding toe. De gemeente gaat de Koldamsite grondig reorganiseren, zodat meer mensen er van sport en spel kunnen genieten. Op 26 juni jl. werden de eerste plannen van het Masterplan Sport & Jeugd aan de gemeenteraad voorgesteld.

Efficiënt, polyvalent, duurzaam

Op de Koldamsite, gelegen tussen de Koldamstraat, de Albert Biesmanslaan en de Kapelstraat, bevinden zich de sporthal, het Jeugdcentrum Koldam, tennisvelden, een skatepark, een parking en de voetbalvelden van ERCH.

Om deze site efficiënter, polyvalenter en energievriendelijker in te richten, bracht de gemeente in 2016 een lastenboek op de markt om een ontwerper en aannemer te zoeken. Uit de ingediende voorstellen werd gekozen voor van Bouwbedrijf Pellikaan in samenwerking met Architectengroep A4.

Zoals gevraagd in het lastenboek, zal de bestaande infrastructuur op de site uitgebreid en gemoderniseerd worden. Het jeugdhuis en de jeugdactiviteiten krijgen onderdak in een nieuw jeugdcentrum. Drie van de zes tennisvelden worden overdekt. Een zesde tennisveld wordt toegevoegd. Verder wordt een nieuw oefenveld in kunstgras aangelegd. Ook de bouw van een tribune voor voetbal werd weerhouden. De bouw van een turnhal wordt de volgende maanden verder onderzocht in functie van bovenlokale financiering en exploitatie.

Een compacte parking, groene voetgangers- en fietszones, een toegangsweg dicht bij de bushalte en een uitgebreide fietsenstalling zijn de gevraagde verbeteringen op vlak van bereikbaarheid en mobiliteit. De nieuwe infrastructuur zal zo veel mogelijk volgens het BEN-principe (bijna energieneutraal) gerealiseerd worden.

Inspraak

De beslissing om de Koldamsite aan te pakken, kwam er in nauw overleg met de gebruikers. In 2011 voerde de gemeente een sportbehoeftestudie uit, waarbij alle sportclubs bevraagd werden over hun wensen en noden voor de toekomst. Daaruit bleek onder meer dat de clubs hun basis in en rond de huidige sporthal graag willen behouden. Vanuit de jeugd kwam al langer de vraag naar modernere infrastructuur.

Bij het opstellen van het lastenboek hebben de sport- en jeugdverenigingen opnieuw hun input kunnen geven, en bij de evaluatie van de ingediende ontwerpen zaten afgevaardigden van de Sportraad, Jeugdraad en Gecoro in de jury. In overleg met de clubs, de verenigingen en het jeugdhuis zal het gekozen masterplan voor de Koldamsite nu verder verfijnd worden en zijn definitieve vorm krijgen.

Planning

De gemeente hoopt in oktober het definitieve masterplan te kunnen voorleggen en in mei 2018 te starten met de uitbreiding van de sporthal en de bijhorende bouw van een nieuw jeugdcentrum. Deze werken zullen ongeveer twee jaar duren (tot begin 2020).

De andere onderdelen van het masterplan zullen geleidelijk, in verschillende fases, afgewerkt worden. De concrete planning wordt in overleg met de clubs, de verenigingen en het jeugdhuis opgemaakt. Het is de bedoeling dat ze zo lang mogelijk op hun vertrouwde locatie kunnen blijven en dat hun werking zo weinig mogelijk gestoord wordt. Voor de volledige afwerking van de site voorziet de gemeente een termijn van 6 jaar.

Financiën

De totale kosten voor de herinrichting van de Koldamsite worden geraamd op 9 miljoen euro, inclusief btw. De helft hiervan zal de gemeente lenen. De andere helft komt uit eigen middelen.

De uitvoering van het plan in verschillende fases heeft het bijkomend voordeel dat de investering gespreid kan worden in de tijd.

Na het GC Felix Sohie en het nieuwe Gemeenteplein, wordt met dit masterplan een volgende stap gezet in het moderniseren van de infrastructuur in onze gemeente.

 

Contact en openingsuren

Technische dienst
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 70
E-mailadres: 
technischedienst [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst ook terecht op afspraak.

Alle openingsuren

Vertel het verder