Stedenbouwkundige vergunning

Wat?

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die je de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als je plannen hebt om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het heel belangrijk dat je daar eerst een vergunning voor aanvraagt. Wanneer je eigendom zich bevindt in Hoeilaart, is de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Hoeilaart verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de vergunning. Neem best foto's, tekeningen, plannen, ... van je project mee.

Wanneer nodig?

Als algemene regel geldt dat voor het bouwen van een 'constructie' een stedenbouwkundige vergunning (vroeger 'bouwvergunning') vereist is. De wetgeving ruimtelijke ordening stelt bovendien dat je ook een vergunning nodig hebt om een grond te gebruiken voor het plaatsen van één of meer vaste inrichtingen, af te breken, te herbouwen, te verbouwen.

Bij nieuwbouw of grote verbouwingen is de medewerking van een architect vereist en is het ook de taak van deze architect om het vergunningsdossier samen te stellen en in te dienen. Voor bepaalde werken van beperkte omvang waarvoor een vergunning verplicht is, kan je de aanvraag zelf indienen. Sommige kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een vergunning. In sommige gevallen moet je de werken wel melden.

De reglementering op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw is complex en wordt regelmatig aangepast. Infomeer je dus goed bij de dienst Ruimtelijke Ordening alvorens je begint.

Hoe aanvragen?

De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en kan ingediend worden bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Gebruik hiervoor de overeenkomstige formulieren (zie onderaan).

Wanneer het dossier volledig is, kan je het gaan afgeven tegen ontvangstbewijs. Je kan het dossier ook per aangetekend schrijven opsturen.

Beslissing

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Hoeilaart ontvoogd. Dat betekent dat de gemeente autonoom vergunningen kan afleveren. Vroeger moest de gemeente in een aantal gevallen het advies van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar vragen vooraleer er een definitieve beslissing kon genomen worden.

Door de ontvoogding wordt de behandelingstermijn van maximaal 105 dagen (vroeger) teruggebracht naar maximaal 75 dagen. Indien de aanvraag gepaard gaat met een openbaar onderzoek (30 dagen) dan worden er 30 dagen bij de termijn bijgeteld. De termijn begint te lopen vanaf het moment waarop de aanvraag volledig en ontvankelijk wordt bevonden, of maximaal 30 dagen na indiening.

De beslissing over jouw aanvraag ontvang je aangetekend per post.

Als bouwheer ben je verplicht om de bekendmaking van de vergunning aan te plakken. Vanaf de datum van aanplakking moet je nog 35 dagen wachten vooraleer de werkzaamheden mogen starten. In die periode kan immers tegen de vergunning nog beroep aangetekend worden.

Beroep aantekenen

De aanvrager, een burger of een overheid die zich niet bij de beslissing van het college kan neerleggen, kan beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Dat gebeurt via een aangetekende brief die binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing wordt verzonden.

Opmerkingen

  • De begrippen 'bouwen en verbouwen' moeten heel ruim opgevat worden. Ook voor het plaatsen van lichtreclame en publiciteitsborden, voor het ophogen van een terrein, voor het vellen van hoogstammige bomen, ... kan een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. Win altijd eerst inlichtingen in bij de dienst Stedenbouw, alvorens werken te starten!
  • In geval van een zgn. 'hinderlijke inrichting' wordt de stedenbouwkundige vergunning gekoppeld aan een milieuvergunning.
  • Bij nieuwbouw ben je in Hoeilaart verplicht een regenwaterput en een infiltratiebekken te plaatsen.

Aanvraagformulieren

Eenvoudige dossiersamenstelling

Uitgebreide dossiersamenstelling (met architect)

Technische werken

 Terreinaanlegwerken

 

Contact en openingsuren

Dienst Ruimtelijke Ordening
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
ruimtelijkeordening [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Best op voorhand een afspraak maken om wachttijden te vermijden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst uitsluitend op afspraak terecht.

Alle openingsuren