Subsidieregeling GROS

Doel van de subsidieregeling

Vaststelling van de verdeelsleutel voor de toekenning van toelagen aan initiatieven van Hoeilaartse verenigingen en partnerprojecten. De subsidieregeling wordt gehanteerd door GROS-Hoeilaart (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking).

Deze subsidieregeling vult de statuten van GROS aan. De subsidieregeling is een instrument om de doelstellingen beschreven in het Handvest voor ontwikkelingssamenwerking te realiseren, en dit op basis van vooraf vastgelegde objectieve criteria.

ART. 1:
De gemeenteraad stelt jaarlijks een budget voor ontwikkelingssamenwerking vast dat, onder voorbehoud van bevestiging in de gemeentebegroting, ten minste 0,15 % van die begroting bedraagt en door GROS besteed wordt overeenkomstig dit reglement.

ART. 2:
GROS stelt een verdeling van de jaarlijkse toelage op, volgens het subsidiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad.

ART. 3:
De toelagen worden verleend aan:

 • initiatieven/groepen die sensibilisering en vorming nastreven;
 • partnersteun in de Derde Wereld met duidelijke sociale, medische, ecologische, ... doelstellingen.

De sensibiliserings- en/of vormingsinitiatieven richten zich tot de Hoeilaartse bevolking en worden ingericht door of in samenwerking met de Hoeilaartse verenigingen, erkend door de gemeentelijke adviesraden.

De partnersteun in de Derde Wereld kunnen projecten zijn voorgesteld door Hoeilaartse verenigingen of projecten uitgewerkt door nationale ngo's, maar ondersteund door de Hoeilaartse verenigingen, aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad.

ART. 4:
Zoals vastgelegd in het Handvest i.v.m. ontwikkelingssamenwerking van Gros wordt het grootste gewicht gelegd op sensibilisering en vorming van de bevolking. Deze sensibilisering en vorming moeten gericht zijn op bewustmaking en op middellange termijn een mentaliteitsverandering teweeg brengen.

ART. 5:
De verdeelsleutel voor de subsidies wordt vastgelegd als volgt:

 1. werkingskosten GROS: 5 %
 2. projecten rond vorming, sensibilisering, duurzame ontwikkeling en partnersteun: 65 %
 3. sensibilisering via Wereldwinkel Hoeilaart: 30 %

Projecten rond vorming, sensibilisering en duurzame ontwikkeling

 1. Naast GROS kunnen ook andere organisaties in hun sensibiliseringsacties ondersteund worden. Deze acties moeten aansluiten bij de thematiek van de ontwikkelingssamenwerking, met respect voor het leefmilieu en aldus een duurzame ontwikkeling bevorderend, en in de geest van het handvest van GROS.
 2. De projectensubsidie staat los van mogelijke andere subsidiërings- of ondersteuningsmogelijkheden.
 3. Verenigingen die een beroep wensen te doen op deze projectensteun, dienen lid te zijn van een gemeentelijke adviesraad. Naargelang de activiteit wordt volgende maximale ondersteuning voorzien:
  • info- en/of vormingsactiviteit: 75 euro
  • artikel van minimum 1 pagina in een tijdschrift: 25 euro
  • vertonen van een derdewereldfilm: 125 euro
  • optreden van een derdewereldgroep: 250 euro
  • een cursussenreeks: 25 euro per dagdeel
  • het organiseren van workshops: 125 euro per dagdeel
   Elke dag telt 3 dagdelen: voormiddag (9-12.30 uur), namiddag (13.30-17 uur) en avond (18-23 uur).
 4. Verenigingen die van deze projectensubsidie gebruik wensen te maken, moeten minstens 1 maand vóór de activiteit een aanvraag bij GROS indienen, samen met een kostenraming. GROS beoordeelt de aanvraag en wijst, bij positief advies en na indiening van de bewijsstukken, de subsidie toe zolang het hiervoor voorziene krediet dit toelaat. De subsidie mag nooit de gemaakte kosten overschrijden.

Partnersteun

Om in aanmerking te komen voor een toelage in het kader van ‘Partnersteun’ moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

 1. Het land waarbinnen het project wordt gerealiseerd moet voorkomen op de UNDP-lijst onder de lage of middencategorie van de HDI (= Human Development Index).
 2. De indiener(s) moet(en) jaarlijks een formele aanvraag indienen bij GROS.
 3. Op het einde van elk jaar moet de indiener een verslag overmaken aan GROS over de besteding van de toegekende middelen.

Het project moet een positieve impact hebben op het vlak van de ontwikkeling van de derde wereld en als zodanig aanvaard zijn door GROS.
GROS wenst eveneens via brieven, beeldmateriaal of conferenties geregeld op de hoogte gehouden te worden van de projectactiviteiten.

Sensibilisering via Wereldwinkel Hoeilaart

De aanwezigheid en de werking van een wereldwinkel in de gemeente wordt door een gemeentebestuur aanzien als een uniek sensibiliserings- en actiekanaal naar de bevolking. Daarnaast fungeert de Wereldwinkel als signaal voor de lokale gemeenschap da alternatieve handelsrelaties mogelijk zijn. Op die manier wordt de bevolking aangezet om zichzelf ook als vrijwilliger te engageren. Gezien het belang van de Wereldwinkel geeft het gemeentebestuur aan GROS de opdracht om aan Wereldwinkel Hoeilaart een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen.

De Wereldwinkel verbindt er zich toe:

 • actief aan de activiteiten van GROS deel te nemen;
 • ruimte voor sensibilisering van de bevolking in de winkel te voorzien;
 • regelmatig de bevolking van zijn activiteiten op de hoogte te brengen;
 • actief vrijwilligers te werven;
 • jaarlijks een jaarverslag en resultatenrekening aan GROS voor te leggen.

ART. 6:
Indien in een bepaald jaar het beschikbare budget voor projecten rond vorming, sensibilisering en duurzame ontwikkeling een overschot zouden vertonen, wordt dit overschot evenredig verdeeld over de projecten erkend als partnersteun en sensibilisering via Wereldwinkel en omgekeerd.

ART. 7:
GROS zal jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag over de aanwending van de aan haar toegekende middelen ter kennisgeving overmaken aan de gemeenteraad en dit vóór 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop het financieel verslag betrekking heeft.

Contact en openingsuren

Dienst Vrije Tijd
Gemeenteplein 39
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 657 05 04
E-mailadres: 
vrijetijd [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9:00 tot 12:00
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt ten stelligste aangeraden.

Alle openingsuren