Verkavelingsvergunning

Wat?

Voor het splitsen van een stuk grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, is een verkavelingsvergunning nodig.

Hoe aanvragen?

De aanvraag kan ingediend worden aan de hand van het daartoe bestemde formulier. Op het formulier wordt duidelijk aangegeven welke documenten bij de aanvraag moeten gevoegd worden.
Wanneer het dossier volledig is, wordt een ontvangstbewijs afgeleverd. Onvolledige dossiers zorgen voor vertraging bij de afhandeling van het dossier.

Beslissing

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Hoeilaart ontvoogd. Dat betekent dat de gemeente autonoom vergunningen kan afleveren. Vroeger moest het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar vooraleer er een definitieve beslissing kon genomen worden.

De behandelingstermijn bedraagt maximaal 150 dagen. De beslissing over jouw aanvraag ontvang je aangetekend per post. Het college zendt steeds een dubbel van de afgeleverde vergunning of weigering naar de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar.

Belasting

Op de afgifte van een verkavelingsvergunning wordt een belasting geïnd.

Beroep aantekenen

De aanvrager die zich niet bij de beslissing van het college kan neerleggen, kan hiertegen steeds beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Dit gebeurt via een aangetekende brief die binnen de 30 dagen na ontvangst van de beslissing wordt verzonden.

Verkavelingswijziging

Voor een vergunde verkaveling kan je een verkavelingswijziging aanvragen.

Contact en openingsuren

Dienst Ruimtelijke Ordening
Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Telefoon: 
02 658 28 71
E-mailadres: 
ruimtelijkeordening [at] hoeilaart.be
Huidige openingsuren
Vandaag open van 8:15 tot 12:00
Morgen open van 8:15 tot 12:00
Best op voorhand een afspraak maken om wachttijden te vermijden. Op donderdag tussen 16 en 19.30 uur kan je op deze dienst uitsluitend op afspraak terecht.

Alle openingsuren