Belasting op onbebouwde kavels

Wat?

De gemeente heft een belasting op onbebouwde kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Bedrag?

  • 20 euro per strekkende meter van het perceel palende aan de weg, met een minimum van 400 euro per perceel.
  • Voor de percelen die aan meer dan één weg gelegen zijn, wordt uitsluitend de grootste lengte in aanmerking genomen.
  • Het aantal meters wordt naar boven afgerond.
  • De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het volledige aanslagjaar.

Vrijstellingen:

Worden onder meer in volgende gevallen vrijgesteld van deze belasting:

  • De eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend goed. Deze vrijstelling geldt enkel gedurende de 5 kalenderjaren die volgen op de verwerving van de onbebouwde kavel.
  • Als je kinderen hebt, al dan niet ten laste, op voorwaarde dat ze de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt en geen volle 3 jaar een onroerend goed in volle eigendom hebben, alleen of met de persoon met wie ze wettelijk of feitelijk samenwonen (beperkt tot één onbebouwd perceel per kind).
  • Als je voor het perceel een verkavelingsvergunning bekwam, en je van de gemeente een attest ontving waarbij je geen bijzondere infrastructuurwerken diende uit te voeren;
  • Als je voor het perceel een verkavelingsvergunning bekwam, waarbij je verplicht werd infrastructuurwerken uit te voeren, en je van de gemeente een attest ontving waaruit blijkt dat alle opgelegde voorwaarden werden uitgevoerd.

Raadpleeg het reglement voor meer informatie.

Hoe te betalen? Hoe vrijstelling aanvragen?

De belastingplichtige ontvangt van de gemeente een aangifteformulier.

Indien je meent te voldoen aan een van deze voorwaarden, dien je het formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de financiële dienst.

Opgelet:

  • De aanvraag is pas volledig wanneer de nodige bewijsstukken zijn bijgevoegd.
  • De toestand die in aanmerking wordt genomen is deze op 1 januari van het aanslagjaar.

Indien je geen vrijstelling aanvraagt of indien blijkt dat je niet voor vrijstelling in aanmerking komt, zal je een aanslagbiljet ontvangen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren