Het bestuur

College en vast bureau

Samenstelling, bevoegdheden, werking en besluitenlijsten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

Gemeenteraad

Samenstelling, werking, data, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de gemeenteraad. Verkeerscommissie.

OCMW-raad

Samenstelling, agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Participatie

Adviesraden, openbaarheid van bestuur, inzagerecht, klachten, vergaderkalender, ...

Bekendmakingen

Reglementen, verordeningen, beslissingen en openbare onderzoeken die wettelijk verplicht in de gemeente bekend gemaakt worden moeten.

Beleidsplannen

Klimaatactieplan, Horecabeleidsplan, Strategisch plan Toerisme.