Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag open van 8:15 tot 12:00

Informatie en dienstverlening

Vrije tijd

Bibliotheek, GC Felix Sohie, sport, kids en jongeren, vakantiewerkingen, zelf organiseren, verenigingen en clubs, feesten, toerisme, ...

Verkiezingen

Informatie en formulieren in verband met de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Vrijwilligersloket

Wie zich in Hoeilaart als vrijwilliger wil engageren, bij de gemeente, het OCMW of bij activiteiten van verenigingen, raden of andere publieke organisaties, vindt hier meer info en kan zich online kandidaat stellen.

Afval en milieu

Recyclagepark, huisvuilophaling, insectenbestrijding, zwerfkatten, registratiebewijs voor honden, Kelleveldproject, zelf composteren, ...

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, premies voor energiezuinig bouwen, omgevingsvergunningen, aanleg voetpad, belastingen, ruimtelijke plannen, sociale woningen, grasmaaien, verhuizen, ...

Identiteit en reizen

Identiteitskaarten, Kids-ID, reisdocumenten, legaliseren van handtekeningen, gezinssamenstelling, nationaliteit, reistoestemming voor minderjarigen, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, internationaal rijbewijs, diefstal of verlies.

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, adoptie, overlijden, euthanasie, orgaantransplantatie, kerkhof, geboorteakte, overlijdensakte, ...

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, huwelijksakte, ...

Welzijn

Wachtdiensten, Huis van het Kind, thuiszorg, strijkdienst, serviceflats en zorgcentra, aanvraag tegemoetkomingen, pensioenaanvraag, IGO-senioren, verwarmingstoelage, parkeerkaart voor personen met een handicap, opladen budgetmeterkaart, ...

Scholen en kinderopvang

Kleuter- en lager onderwijs, Academie voor Podiumkunsten, kinderdagverblijf, onthaalouders, Jeugdatelier, volwassenenonderwijs.

Inburgering

Cursussen Nederlands voor anderstaligen, vreemdelingenzaken, inburgeringstraject, ...

Mobiliteit en wegenwerken

Strooidienst, speelstraten, gratis buskaarten, reductie op Buzzy Pazz, elektrisch vervoer, werken Gemeenteplein, ...

Ondernemen en werken

Handelsgids, horecabrochure, vacatures, Werkwinkel-VDAB, starten van een horecazaak, markten, kermissen en circus, Dienstenonderneming Uvalabor, uittreksel uit het strafregister, belastingen, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, gemachtigd opzichter worden, buurtinformatienetwerk (BIN), WhatsApp-buurtpreventiegroep, ...

Gemeente en bestuur

Gemeentebestuur

College van burgemeester en schepenen, gemeenteraad, OCMW-raad, adviesraden, bekendmakingen, openbare onderzoeken, recht op inzage, vergaderkalender, ...

Over Hoeilaart

Fotoalbum, filmpje 'Hoeilaart', Hoeilaart-app, geografische informatie, bevolkingscijfers, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild, ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente, vacatures bij OCMW, andere vacatures, spontane sollicitaties, dienstenonderneming Uvalabor, Werkwinkel-VDAB.

Losse stoeptegels, kapot wegdek, sluikstorten, ongedierte, andere opmerkingen, nuttige suggesties, ...