Openingsuren vandaag van het gemeentehuis
Het gemeentehuis is vandaag gesloten

Informatie en dienstverlening

Oekraïne

Wat kunnen Hoeilaart en de Hoeilanders doen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen?

Coronavirus

Alle maatregelen en berichten in verband met het coronavirus.

Vrije tijd

Bibliotheek, GC Felix Sohie, sport, kids en jongeren, vakantiewerkingen, zelf organiseren, verenigingen en clubs, feesten, toerisme, ...

Vrijwilligersloket

Wie zich in Hoeilaart als vrijwilliger wil engageren, bij de gemeente, het OCMW of bij activiteiten van verenigingen, raden of andere publieke organisaties, vindt hier meer info en kan zich online kandidaat stellen.

Afval, milieu en klimaat

Recyclagepark, huisvuilophaling, insectenbestrijding, zwerfkatten, Kelleveldproject, zelf composteren, ...

Identiteit en reizen

Identiteitskaarten, Kids-ID, reisdocumenten, legaliseren van handtekeningen, gezinssamenstelling, nationaliteit, reistoestemming voor minderjarigen, ...

Dierenwelzijn

Alle informatie om correct en respectvol met dieren om te gaan, meldpunt van dierenverwaarlozing of -mishandeling, ...

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, Woonloket, premies voor energiezuinig bouwen, omgevingsvergunningen, aanleg voetpad, belastingen, ruimtelijke plannen, sociale woningen, grasmaaien, verhuizen, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, internationaal rijbewijs, diefstal of verlies.

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, adoptie, overlijden, euthanasie, orgaantransplantatie, kerkhof, geboorteakte, overlijdensakte, ...

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, huwelijksakte, ...

Welzijn

Wachtdiensten, Huis van het Kind, thuiszorg, langer thuis blijven wonen, strijkdienst, serviceflats en zorgcentra, aanvraag tegemoetkomingen, pensioenaanvraag, IGO-senioren, verwarmingstoelage, parkeerkaart voor personen met een handicap, opladen budgetmeterkaart, meldpunten discriminatie ...

Ontwikkelingssamenwerking

FairTradeGemeente, Oxfam-Wereldwinkel, gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking GROS, nieuwsbrief, subsidies.

Scholen en kinderopvang

Lokaal Loket Kinderopvang, kleuter- en lager onderwijs, tienerschool VONK!, Academie voor Podiumkunsten, Jeugdatelier, volwassenenonderwijs.

Inburgering

Cursussen Nederlands voor anderstaligen, vreemdelingenzaken, inburgeringstraject, Expat op Pad ...

Mobiliteit en wegenwerken

Strooidienst, speelstraten, gratis buskaarten, reductie op Buzzy Pazz, elektrisch vervoer, werken Gemeenteplein, ...

Ondernemen en werken

Handelsgids, vacatures, Werkwinkel-VDAB, starten van een horecazaak, markten, kermissen en circus, Dienstenonderneming Uvalabor, taxirijden, uittreksel uit het strafregister, belastingen, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, gemachtigd opzichter worden, buurtinformatienetwerk (BIN), WhatsApp-buurtpreventiegroep, ...

Gemeente en bestuur

Het bestuur

Gemeenteraad, OCMW-raad, college van burgemeester en schepenen, vast bureau, adviesraden, bekendmakingen, openbare onderzoeken, openbaarheid van bestuur, deelnemen aan het beleid, vergaderkalender, communicatiekanalen ...

Over Hoeilaart

Fotoalbum, filmpje 'Hoeilaart', geografische informatie, bevolkingscijfers, geschiedenis, 'Hoeilaart Weleer', bezienswaardigheden, streekproducten, ereburgers, FairTradeGemeente, zustergemeente, wapenschild ...

Vacatures

Vacatures bij de gemeente en het OCMW, andere vacatures, spontane sollicitaties, dienstenonderneming Uvalabor, Werkwinkel-VDAB.

Losse stoeptegels, kapot wegdek, sluikstorten, ongedierte, andere opmerkingen, nuttige suggesties, ...