Stapelplaats voor materialen, belasting

Wat?

Het lokaal bestuur heft een belasting op niet-overdekte verzamelplaatsen van materialen:

  • hout onder diverse vormen (brandhout, boomstammen, biels, …);
  • containers (open en gesloten);
  • bouwmaterialen;
  • schroot (metaalafval en brokstukken van metalen voorwerpen);
  • ongebruikte voertuigen (voertuigen waarvan het koetswerk nog bestaat, of die nog bruikbaar gemaakt kunnen worden of die nog dienstig kunnen zijn als onderdelen voor andere voertuigen).

Bedrag

Het jaarlijks bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 0,40 euro per m² stapelplaats dat wordt ingenomen.

Zijn vrijgesteld:

  • Stapelplaatsen met een totale oppervlakte van minder dan 20 m².
  • Professionele carrosseriebedrijven en autohandelaars, in zover zij aantonen dat de stapelplaats dient voor de tijdelijke opslag van voertuigen, bestemd om hersteld, hetzij vernietigd/gerecycleerd te worden.

Hoe te betalen?

  • De belastingplichtige ontvangt van de financiële dienst een aangifteformulier dat hij, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet terugsturen.
  • De belastingplichtige die geen aangifteformulier ontvangt, moet voor 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het lokaal bestuur de nodige gegevens bezorgen. Het aangifteformulier kan hier gedownload worden.
  • Na ontvangst van het ingevulde aangifteformulier stuurt de financiële dienst het aanslagbiljet op. Bij gebrek aan aangifte of niet-tijdig ingediende aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingschuldige, wordt de belasting amtshalve geïnd.

Meer info vind je in het belastingreglement. Klik hier om het te raadplegen.

Huidige openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Een afspraak maken wordt aangeraden.

Alle openingsuren