Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Solidariteit met het Zuiden en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) gaan hand in hand. Van dat principe vertrekt het subsidiereglement van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking GROS.

Hoeilaart trekt jaarlijks 85.000 euro uit voor een duurzaam beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Dat budget komt neer op ongeveer 0,7 procent van het totale jaarbudget van het lokaal bestuur. De GROS staat in voor het beheer en de verdeling van deze middelen, en rapporteert daar jaarlijks over aan de gemeenteraad.

Met het subsidiereglement ondersteunt de raad initiatieven van Hoeilanders, verenigingen en organisaties die (helpen) sensibiliseren rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, met de nadruk op het Noord-Zuidbeleid en ontwikkelingssamenwerking.

Concreet gaat het over financiële steun voor:

  • het organiseren van sensibiliserende debatten, filmavonden, optredens …;
  • het stimuleren van eerlijke handel en Fair Trade via Wereldwinkel Hoeilaart;
  • aankoop van boeken, dvd’s en ander materiaal rond de SDG’s in de bib;
  • partnersteun aan organisaties die nationaal of regionaal campagne voeren voor meer solidariteit met ontwikkelingslanden en kansengroepen bij ons;
  • deelname van Hoeilanders en verenigingen aan acties van erkende NGO’s;
  • humanitaire noodhulp bij rampen of acute noden in ontwikkelingslanden;
  • inleefreizen door Hoeilaartse jongeren (18-30 jaar) voor vrijwilligerswerk of stage in een ontwikkelingsland.

Hier vind je het subsidiereglement.

Aanvraagformulieren:

Aanvraag steun voor deelname van personen of verenigingen aan kortlopende initiatieven

Aanvraag steun voor lokale organisaties en verenigingen voor kleinschalige initiatieven

Aanvraag steun voor de Noord-Zuid koepel 11.11.11

Aanvraag steun voor organisaties, campagnes, Noord-Zuid projecten (met actieve leden in Hoeilaart)

Aanvraag steun voor organisaties, campagnes, Noord-Zuid projecten (zonder actieve leden in Hoeilaart)

Aanvraag steun sensibilisering door Hoeilaartse organisaties, verenigingen of personen

Aanvraag steun inleefreizen